Povinně zveřejňované informace

Znak městyse Brodek u Přerova
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Městys Brodek u Přerova

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec je zřízena ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č.128/2000 Sb. "O obcích"

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo má 15 členů, rada městyse má 5 členů

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Adresa: Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova

Adresa datové schránky pro zasílání datových zpráv: qu7bw79

Telefony: 
 • úřad 581 741 004, 
 • starosta: 581 741 617 

E-MAIL:

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

na účet: ČS 188 311 3379/0800

6. IČO

00301078

7. DIČ

CZ00301078

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze podat na základě žádosti žadatele nebo zveřejněním (§ 4 zákona). Žádost lze podat:

 • osobně na podatelně Úřadu městyse Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13
 • prostřednictví elektronické podatelny na adresu obec@brodekuprerova.cz
 • poštou na adresu Úřad městyse Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13, 751 03

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • kterému povinnému subjektu je žádost určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává – fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Příjem dalších žádostí a dalších podání.

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na Úřadě městyse Brodek u Přerova (Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, 751 03 Brodek u Přerova) v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce úřadu městyse, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadě městyse v úředních hodinách.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Odvolání

Proti předmětnému rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo měl vydat (popř. ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace). O odvolání rozhoduje ve věcech přenesené působnosti Krajský úřad Olomouckého kraje, ve věcech samostatné působnosti rozhoduje Rada městyse Brodek u Přerova, pokud Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova nestanoví jiný orgán. Také na odvolací řízení se vztahují příslušná ustanovení správního řádu. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

§ 57
(1) Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí.
(2) Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo.

Orgán, který rozhodnutí v prvním stupni vydal, předkládá odvolání ve lhůtě 30-ti dnů odvolacímu orgánu.

Lhůta pro vyřízení odvolání odvolacím orgánem činí 15 dnů od předložení, pokud v této lhůtě o odvolání nerozhodne, platí opět právní domněnka, že odvolací orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout podáním žaloby podle § 247 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v rámci přezkoumání správního rozhodnutí soudem.

12. FORMULÁŘE

S žádostí o poskytnutí formuláře je možné se obrátit na Úřad městyse v Brodku u Přerova nebo stáhnout zde na webu

13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů  (odkaz na http://portal.gov.cz, otevře se v novém okně)

14. PŘEDPISY

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník  práce
  • a další zákony týkající se jednotlivých úkonů, v platném znění
 • 14.2 Vydané právní předpisy - vyhlášky

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - sazebník
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA

1.9.2010 12:42:35 - aktualizováno 24.3.2017 10:08:21 | přečteno 6564x | MMPr
 
load