Pečovatelská služba Brodek u Přerova

Registrace: Krajský úřad Olomouckého kraje, ze dne 29.10.2007

Veřejný závazek

Poslání:

Posláním pečovatelské služby v Brodku u Přerova je poskytovat sociální službu osobám, které se z důvodu věku či zdravotního postižení  ocitly v tíživé sociální situaci, která vyžaduje pomoc druhé osoby.

Pečovatelská služba zajišťuje ty úkony, které si uživatel  není schopen zajistit vlastními silami či s dopomocí rodiny.

Službu poskytujeme proto, aby mohl uživatel co nejdéle zůstat  ve svém přirozeném domácím prostředí, a tím si i zachovat svůj dosavadní běžný způsob života, své zvyklosti, udržovat kontakty s rodinou a vrstevníky.

Cíl:

Cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb klienta tak, aby:

 1. mohl zůstat v domácím prostředí
 2. měl možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti
 3. udržoval a uplatňoval sociální vztahy a kontakty
 4. měl vytvořeny podmínky pro zachování dosavadního způsobu života, svých zvyklostí

Pečovatelská služba je určena (okruh osob):

Pečovatelská služba v Brodku u Přerova poskytuje sociální službu osobám, které se z důvodu věku či zdravotního postižení ocitly v tíživé sociální situaci, která vyžaduje pomoc druhé osoby.

U osob, které se dorozumívají pouze znakovou řečí a u osob s mentálním postižením, je možná spolupráce na základě individuálního zhodnocení situace a s asistencí blízkých osob.

Věková struktura:

 • dospělí 27-64 let
 • mladší senioři  65 – 80 let
 • starší senioři  nad 80 let

Pečovatelská služba je  zajišťována  na území městyse  Brodek u Přerova a rovněž v místní části Luková v pracovní dny v době od 6:00 do 18:30 hodin.

Jestliže uživatel potřebuje poskytnout sociální službu i mimo pracovní dny nebo uvedenou provozní dobu, je to po předchozí domluvě možné.

Kapacita:

Okamžitá kapacita: 1 osoba

Kapacita:  35 osob

Pečovatelská služba není určena:

 1. osobám, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 2. soběstačným osobám, které jsou schopny požadovaný úkon zabezpečit si vlastními silami nebo s dopomocí rodiny

Pečovatelská služba může odmítnout poskytnutí služby také z důvodu:

 1. naplnění kapacity
 2. jestliže zájemce požaduje činnosti, které pečovatelská služba neposkytuje

Zásady: 

 1. zachování lidské důstojnosti
 2. rovný přístup
 3. právo na přiměřené riziko
 4. poskytnutí služby jen v případě, že ji nelze zajistit jinak (vlastními silami či s dopomocí blízkých osobnebo v rámci jiných dostupných služeb)
 5. služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, národnost a sociální původ
 6. týmová spolupráce

Jednání se zájemcem o poskytnutí pečovatelské služby:

 1. Zájemce o zavedení pečovatelské služby může přímo kontaktovat sociální pracovnici, pečovatelky (kancelář v DPS, Tovární 136, Brodek u Přerova), nebo se může informovat na Úřadu městyse Brodek u Přerova.
 2. Sociální pracovnice se žadatelem domluví na osobním setkání v jeho domácím prostředí (datum, čas a místo).
 3. Sociální pracovnice navštíví ve sjednaném termínu žadatele a prokáže se průkazem pracovníka pečovatelské služby.
 4. Následuje sociální šetření, během kterého jsou zjišťovány možnosti, schopnosti a přání žadatele. Sociální pracovnice žadateli sdělí, jaké  možnosti mu můžeme nabídnout v rámci pečovatelské služby. Výsledkem předávání informací je vyjednávání směřující k upřesnění požadavků a potřeb žadatele a zjištění toho, zda žadatel spadá do naší cílové skupiny. Jestliže zjistíme, že žadatel nespadá do naší cílové skupiny, předáme mu kontakty na jiné poskytovatele služeb, kterých by spíše mohl využít.
 5. Jestliže žadatel spadá do naší cílové skupiny, seznámíme ho se Sazebníkem úhrad poskytovaných služeb. Následně s žadatelem vyplníme Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, případně také Souhlas s poskytnutím údaje o výši příspěvku na péči. Žadateli je předán vzor smlouvy, informační leták, je seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby a s Pravidly pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.
 6. Následuje projednání návrhu smlouvy, sepsání smlouvy a její podpis.

Pravidla pro ukončení služby

Uživatel má právo službu ukončit kdykoliv a bez udání důvodu.

Poskytovatel má právo ukončit poskytování služby:

 • jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 15 kalendářních dnů. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů, počíná běžet prvním dnem, který následuje po dni, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.  Je zde také možnost stanovit splátkový kalendář.
 • jestliže uživatel nevyužil žádnou ze sjednaných služeb v době tří po sobě jdoucích měsíců, přičemž výpovědní lhůta činí 5 dnů.
 • jestliže se uživatel chová k pečovatelkám agresivně (slovní či fyzické napadání).

Komplex poskytovaných služeb

Základní služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby:

 • Dovoz autem PS (k lékaři, na nákup, apod.)
 • Zapůjčení vysavače

Kde nás najdete:

Kancelář sociální pracovnice a pracovnic v sociálních službách je umístěna v budově Domu s pečovatelskou službou, Tovární 136, 751 03 Brodek u Přerova. ikona souboruNa mapě  PDF, ikona souboruBrodek a okolí na PDF

 • Sociální pracovnice
  • Mgr. Lenka Mackovíková
  • Úřední hodiny: pondělí a středa od 13:00 do 15:00 hodin
  • tel: 581 741 529, 733 405 332
 • Pracovnice v sociálních službách
  • Pavla Pavelková
  • Radka Mazalová
  • Jana Skácelová
  • tel: 739 801 711

Případně může zájemce rovněž kontaktovat Úřad městyse Brodek u Přerova, Masarykovo nám. 13, Brodek u Přerova, PSČ 751 03, a to v úřední dny osobně nebo na tel. 581 741 004. Na výše uvedených adresách lze získat bližší informace o pečovatelské službě.

Přílohy:

Vytvořeno 20.8.2012 10:41:22 - aktualizováno 8.6.2022 11:29:30 | přečteno 9852x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load