ÚZEMNÍ PLÁN BRODEK U PŘEROVA

Znak městyse Brodek u Přerova

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, vydává
ikona souboruÚzemní plán Brodek u Přerova.

v rozsahu části I. Územní plán o obsahu:

Textová část

 • A. Vymezení zastavěného území,
 • B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
 • C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
 • D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
 • E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,
 • F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),
 • G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
 • H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,
 • I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
 • J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,
 • K. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
 • L. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
 • M. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,
 • N. Stanovení pořadí změn v území (etapizace),
 • O. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt,
 • P. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

Grafická část

 1. ikona souboruHLAVNÍ VÝKRES
 2. ikona souboruVÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
 3. ikona souboruVÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
 4. ikona souboruKOORDINAČNÍ VÝKRES
 5. ikona souboruVÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
 6. ikona souboruKONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
 7. ikona souboruVÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Textová část a grafická část jsou nedílnou součástí tohoto ikona souboruopatření obecné povahy, jehož jsou přílohou. 

ikona souboruOznámení vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYVyvěšeno: 23. 10. 2017

Vytvořeno 26.10.2017 14:15:30 | přečteno 2057x | MMPr
 

Kontakty:

Městys Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova 

Tel.: 581 741 004
Podatelna: obec@brodekuprerova.cz
Datová schránka: qu7bw79

Další kontakty

Úřední hodiny Úřadu městyse Brodek u Přerova:
PONDĚLÍ: 8 – 12 | 13 – 17 
ÚTERÝ: 8 – 12 | 13 – 14 
STŘEDA: 8 – 12 | 13 – 17 
ČTVRTEK: 8 – 12 | 13 – 14 
PÁTEK: Zavřeno pro veřejnost

 
load