Poplatky za odpady a psy

Sazba poplatku za odpad činí 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem. Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v městyse a v nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, zaplatí poplatek 250,- Kč. Poplatek za psa činí 200,- Kč, v bytě městyse 500,- Kč.

Poplatky za odpady a psy je možno uhradit:

1) V hotovosti na pokladně městyse v následující dny:

vždy od 8,00 - 12,00 a od 13,00 - 16,30 hod

2) Na účet městyse Brodek u Přerova

Bytové domy - platba za každou osobu samostatně včetně VS a SS.

Pokud nehradíte poplatek za všechny osoby v domácnosti jednorázově, volejte na účtárnu na tel. 581 701 205 nebo pište na meil dienerova@brodekuprerova.cz 

Výše poplatků na rok 2015

Sazba poplatku za odpad činí 500,-- Kč/osobu s trvalým pobytem.

Majitel nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v městyse a v nemovitosti nemá hlášený trvalý pobyt žádná osoba, zaplatí poplatek 250,-- Kč.

Poplatek za psa činí 200,-- Kč, v bytě městyse 500,-- Kč.

Osvobození od poplatků

Osoby, umístěné v domovech pro seniory nebo v léčebnách mimo městys nepřetržitě minimálně 6 měsíců, jsou v příslušném roce od poplatku osvobozeny na základě potvrzení příslušného zařízení.

Osoby, které se v kalendářním roce prokazatelně zdržují nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, budou na základě potvrzení o pobytu z příslušné země od poplatku osvobozeny. Potvrzení nutno přeložit do českého jazyka. Případně zplnomocnění zástupci osob zdržujících se v zahraničí mohou předložit Čestné prohlášení, které bude doloženo jejich úředně ověřeným zplnomocněním.

Jak a kde zaplatit poplatky

Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse