ÚZEMNÍ PLÁN BRODEK U PŘEROVA

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova, příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 a ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a ust. 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, vydává
Územní plán Brodek u Přerova.

v rozsahu části I. Územní plán o obsahu:

Textová část

Grafická část

  1. HLAVNÍ VÝKRES
  2. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
  3. VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
  4. KOORDINAČNÍ VÝKRES
  5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
  6. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
  7. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Textová část a grafická část jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, jehož jsou přílohou. 

Oznámení vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYVyvěšeno: 23. 10. 2017